Duy trì mối liên hệ với khách hàng là mình có thể có nhiều đơn hàn kế tiếp