Đó là một ý tưởng rất hữu ích và thiết thực để xem!